האם ההזמנות באתר כפופות לחוק הגנת הצרכן הישראלי?

אתר קשרי תעופה הינו אתר ישראלי הכפוף באופן מלא ל'חוק הגנת הצרכן'.

חיובים וביטולים - מחובתו של כל לקוח להתעדכן בשיעור דמי הביטול בכל מוצר ו/או שירות בהתאם לתנאי הספק ו/או בהתאם לתנאים המפורטים מטה.
שימו לבבמידה ותיאלץ לבטל את הזמנתך, על כל ההזמנות חלים דמי שינוי ו/או דמי ביטול כפי שפורטו לעיל מרגע ביצוע ואישור ההזמנה והכל בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981:

א. בעסקת מכר מרחוק, כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 26 לחוק): רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה, ובלבד שהביטול יעשה לפחות 7 ימי עבודה קודם למועד בו אמור השירות להינתן ובכתב. בהתאם לקבוע בחוק בביטול ההזמנה "יחולו דמי ביטול בשיעור של 5% מערך העסקה או של 100 ₪ לאדם, לפי הנמוך מבניהם".

ג. רשאי צרכן לבטל חוזה, עד 14 ימים ממועד כריתתו עקב פגם או אי התאמה בין השירות שסופק לשירות שפרטיו נמסרו לצרכן או עקב אי אספקת השירות במועד או כל הפרה אחרת של החוזה וזאת ללא דמי ביטול.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי יידוע בלבד, וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא זה המפורט בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן.

יובהר למען הסר ספק כי כל ביטול הנעשה בדמי ביטול מלאים של 100% לא יקנה כל זכות כלשהי לנוסע, לרבות לא החזר כספי כלשהו, למעט החזר בגין מיסי נמל והיטל בטחון ששולמו בהזמנת כרטיסי הטיסה. לבקשת הנוסע, החברה תפנה אל חברת התעופה הרלוונטית לשם קבלת החזר בגין האמור בלבד ועבור הנוסע.

כל דמי הביטול בהתאם להוראות פרק זה, למעט ביטול מכח החוק, יחשבו כפיצוי מוסכם בהתאם להוראות סעיף לחוק החוזים (תרופות) התשל"א 1971.

כל בקשה לשינוי כלשהו לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור- שינוי שם, ו/או שינוי מועד ו/או שינוי יעד ו/או כל שינוי אחר-דינו כבקשת ביטול למעט באם צוין אחרת על ידי ספק השירותים.