כח עליון

החברה תהיה פטורה מאחריות כלפי הנוסעים בכל הקשור לביטול ו/או שינוי בתוכנית החופשה בכל פרק זמן שהוא אשר נגרם במישרין ו/או בעקיפין מכוח עליון, שביתות, סגר, הפרות סדר, שריפה, הצפה, מזג אויר, מרי אזרחי, מלחמה, מבצע צבאי, פלישה, מרד, מגיפות, מחלות, חרם, מעצרים, פשיטת רגל ו/או חדלות פירעון ו/או הפסקת פעילות של מי מספקי השירות, תקלות טכניות ו/או כל נסיבה אחרת של כוח עליון שמעבר לשליטת החברה בין אם צפוי ובין אם בלתי צפוי.